بررسی تطبیقی پوشاک رزم براساس مطالعه نگاره های نسخ خطی در مکاتب هرات و تبریز

۵,۰۰۰ تومان

موجود

بررسی تطبيقی پوشاک رزم براساس مطالعه نگاره های نسخ خطی در مکاتب هرات و تبريز
نویسندگان: مريم دولتي ، محمد ابراهيم زارعي

مقایسه

چکیده
یکی از موضوعات قابل بررسی در مطالعه نگار هها مطالعه نوع پوشاک افراد است که در هر عصر با توجه به موضوع نگاره و مسائل سیاسی، فرهنگی واجتماعی متفاوت خواهد بود. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی پوشاک رزم بر اساس نگاره های نسخ خطی در مکاتب هرات و تبریز و سیر تحول پوشاک رزم در این مکاتب از طریق معرفی پوشاک هایی است که در نگاره های رزم کاربرد داشته است. بر مبنای هدف یاد شده، مهمترین پرسش های پژوهش عبارت اند از: ١. پوشاک رزم در مکتب هرات و تبریز در نسخ خطی به چه نحوی نمایش داده شده و آیا بازسازی این نوع پوشاک ممکن است؟ ٢. چه تغییراتی در پوشاک رزم مکاتب فوق بر اساس مطالعه نگاره ها حاصل شده است؟ پژوهش حاضر از نوع تاریخی و با رویکرد تحلیلی تطبیقی انجام شده است و روش گردآوری اطلاعات کتابخان های و استفاده از منابع نوشتاری و مکتوب است.
نتایج پژوهش بیانگر آن است که هنرمندان در خلق نگاره ها بازتابی از واقعیت جامعه را نمایش داده اند؛ به عبارتی انواع پوشاک رزم در نگاره های مکاتب هرات و تبریز در کنار مراجعه به متون قابل بازسازی است. مطالعه نگاره های مزبور امکان تغییر و تحولات ایجاد شده در پوشاک رزم در هر دوره را مشخص و نیز امکان مطالعه سلسله مراتبی آنها را فراهم آورد.
واژگان کلیدی
نگارگری، پوشاک رزم، مکتب هرات، مکتب تبریز، بررسی تطبیقی.

Be the first to review “بررسی تطبیقی پوشاک رزم براساس مطالعه نگاره های نسخ خطی در مکاتب هرات و تبریز”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرات

هنوز نظری داده نشده است.

Main Menu